OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

OBSAH:
    1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
    2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVOM OBCHODE
    3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
    4. SPÔSOBY A TERMÍNY PLATBY
    5. CENA, TERMÍN A SPÔSOB DORUČENIA
    6. REKLAMÁCIA TOVARU
    7. MIMOSÚDNE RIEŠENIE REKLAMÁCIE, UPLATŇOVANIE NÁROKOV A ZÁSADY PRÍSTUPU K TÝMTO POSTUPOM
    8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
    9. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA PODNIKATEĽOV
    10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
    11. VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Internetový obchod www.skin79-sklep.pl dbá o práva spotrebiteľa. Spotrebiteľ sa nemôže zriecť práv, ktoré mu boli priznané Zákonom o právach spotrebiteľov. Ustanovenia zmlúv menej výhodné pre Spotrebiteľa, než ustanovenia Zákona o právach spotrebiteľov sú neplatné a namiesto nich sú aplikované ustanovenia Zákona o právach spotrebiteľov. Preto nie je účelom týchto Obchodných podmienok vylúčenie ani obmedzovanie akýchkoľvek práv spotrebiteľa, ktoré im právom prisluhujú, a všetky prípadné pochybnosti je potrebné riešiť v záujme spotrebiteľa. V prípade rozporu týchto Obchodných podmienok s ustanoveniami vyššie, majú prednosť tieto ustanovenia a majú byť uplatnené.

   1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA   
1.1. Internetový Obchod dostupný na internetovej adrese www.skin79-sklep.pl prevádzkuje firma MSG TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA so sídlom v Piotrkowie Trybunalskim (sídlo a korešpondenčná adresa: ul. Wojska Polskiego 118D, 97-300 Piotrków Trybunalski) zapísaného do Obchodného registra Národného súdneho Registra pod číslom KRS 0000757463; súd, v ktorom je vedená dokumentácia spoločnosti: Okresný Súd Łodzi-Śródmieście v Łodzi, XX. Hospodársky oddiel Národného súdneho Registra s daňovým identifikačným číslom; DIČ 7712903630, IČO 381800573, BDO 000411203, adresa elektronickej pošty: bok@skin79-polska.pl, tel. číslo: 48665002707.
1.2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú určené spotrebiteľom aj podnikateľom využívajúcim internetový obchod, pokiaľ dané ustanovenie týchto Obchodných podmienok neustanovuje inak a je zamerané iba na spotrebiteľov alebo podnikateľov.
1.3. Správcom osobných údajov spracovaných v súvislosti s uskutočňovaním ustanovení týchto Obchodných podmienok je Poskytovateľ služieb alebo Predávajúci. Osobné údaje sú spracúvané na účely, v rozsahu a na základe zásad uvedených v zásadách ochrany osobných údajov zverejnených na stránkach Internetového Obchodu. Zásady ochrany osobných údajov stanovujú pravidlá pre spracúvanie osobných údajov používateľov Internetových Stránok a práva používateľov v súvislosti so spracúvaním osobných údajov. Určuje dôvody, účely a dobu spracúvania osobných údajov a práv dotknutých osôb, ako aj informácie o používaní súborov cookies a analytických nástrojov v Internetovom Obchode. Používanie Internetového Obchodu, vrátane nákupu, je dobrovoľné. Obdobne je poskytnutie osobných údajov zo strany Príjemcu služieb dobrovoľné, hoci osobné údaje sú potrebné na uzatvorenie predaja alebo zmluvy (uzatvorenie zmluvy a zákonné povinnosti Predávajúceho).
1.4. Definície:
            1.1.1. PRACOVNÝ DEŇ - jeden deň od pondelka do piatku, s výnimkou sviatkov.
            1.1.2. REGISTRAČNÝ FORMULÁR - formulár dostupný v Internetovom Obchode, ktorý umožňuje vytvoriť Používateľský účet.
            1.1.3. OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR - Elektronická služba, interaktívny formulár dostupný v Internetovom Obchode, ktorý umožňuje objednávanie tovaru a to najmä pridaním Produktov do elektronického košíka, stanovuje podmienky Kúpnej zmluvy, vrátane spôsobu doručenia a platby.
            1.1.4. ZÁKAZNÍK - (1) fyzická osoba s plnou právnou spôsobilosťou, a v prípadoch zahrnutých vo všeobecne platných ustanoveniach tiež fyzická osoba s obmedzenou právnou subjektivitou; (2) právnická osoba alebo (3) organizačná jednotka bez právnej subjektivity, ktorej zákon priznáva spôsobilosť na právne úkony, ktorá uzavrela alebo má v úmysle uzavrieť Kúpnu zmluvu s Predávajúcim.
            1.1.5. OBČIANSKY ZÁKONNÍK - Občiansky zákonník z 23. apríla 1964. (Z.z. č. 16, pol. 93, s neskoršími zmenami.).
            1.1.6. POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET - Elektronická služba, údaje v teleinformačnom systéme Poskytovateľa služieb označené individuálnym názvom (prihlasovacím menom) a heslom zadaným Príjemcom služieb, kde sú zhromažďované údaje Príjemcu služieb, vrátane informácií o uskutočnených Objednávkach.
            1.1.7. NEWSLETTER - Elektronická distribučné služba poskytovaná Poskytovateľom služieb prostredníctvom elektronickej pošty, ktorá umožňuje všetkým Používateľom služieb, ktorí ju používajú, automaticky odoberať od Poskytovateľa služieb obsah ďalších newsletterov obsahujúcich informácie o Produktoch, novinkách a akciách v Internetovom Obchode.
            1.1.8. PRODUKT - hnuteľný predmet dostupný v Internetovom obchode, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a Predávajúcim.
            1.1.9. OBCHODNÉ PODMIENKY - všeobecné obchodné podmienky tohto Internetového Obchodu.
            1.1.10. INTERNETOVÝ OBCHOD - internetový obchod Poskytovateľa služieb dostupný na: www.skin79-sklep.pl.
            1.1.11. PREDÁVAJÚCI; POSKYTOVATEĽ SLUŽIEB - spoločnosť MSG TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA so sídlom v Piotrkowie Trybunalskim (sídlo a korešpondenčná adresa: ul. Wojska Polskiego 118D, 97-300 Piotrków Trybunalski) zapísaného do Obchodného registra Národného Súdneho Registra pod číslom KRS 0000757463; súd, v ktorom sú je vedená dokumentácia spoločnosti: Okresný Súd Łodzi-Śródmieście v Łodzi, XX. Hospodársky oddiel Okresného Súdu s DIČ 7712903630, IČO 381800573, adresa elektronickej pošty: bok@skin79-polska.pl, tel. číslo: 48665002707.
            1.1.12. KÚPNA ZMLUVA - kúpna zmluva o predaji Produktu uzavretá alebo uzatváraná medzi Zákazníkom a Predávajúcim prostredníctvom Internetového Obchodu.
            1.1.13. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA - služba poskytovaná elektronicky Poskytovateľom služieb pre Príjemcu služieb prostredníctvom Internetového Obchodu.
            1.1.14. PRÍJEMCA SLUŽIEB - (1) fyzická osoba s plnou právnou spôsobilosťou, a v prípadoch zahrnutých vo všeobecne platných ustanoveniach tiež fyzická osoba s obmedzenou právnou subjektivitou; (2) právnická osoba alebo (3) organizačná jednotka bez právnej subjektivity, ktorej zákon priznáva spôsobilosť na právne úkony - k používaniu Elektronických Služieb.
            1.1.15. ZÁKON O OCHRANE SPOTREBITEĽA, PODĽA ZÁKONA - z 30. mája 2014 týkajúci sa práv spotrebiteľa (Z.z. z roku 2014 pol. 827 z neskoršími zmenami)
            1.1.16. OBJEDNÁVKA - vyjadrenie záujmu Zákazníka predložené formou objednávkového formulára a smerované priamo k uzavretiu Kúpna zmluvy s Predajcom.

   2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVOM OBCHODE   
2.1. Internetový obchod ponúka tieto Elektronické Služby: Používateľský účet, Objednávkový Formulár a Newsletter
            1.1.17. Používateľský účet - je možné používať po splnení dvoch nasledujúcich krokov zo strany Príjemcu služieb - (1) vyplnení Registračného formulára a (2) kliknutím na tlačidlo "Vytvoriť účet". Do Registračného formulára je nutné zadať nasledujúce informácie o Príjemcovi služieb: meno a priezvisko/názov firmy, adresu (ulica, číslo domu/bytu, poštové smerovacie číslo, mesto, krajina), e-mailovú adresu, kontaktné telefónne číslo a heslo. V prípade Príjemcov služieb, ktorí nie sú spotrebiteľmi, je takisto potrebné uviesť názov spoločnosti a daňové identifikačné číslo.
                1.1.17.1. Elektronická služba Používateľského účtu je poskytovaná zadarmo po dobu neurčitú. Príjemca služieb má možnosť kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu odstrániť Používateľský účet (rezignácia z Používateľského účtu) a to odoslaním žiadosti Poskytovateľovi služieb, najmä prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: bok@skin79-polska.pl, alebo písomne na adresu: ul. Wojska Polskiego 118D, 97-300 Piotrków Trybunalski.
            1.1.18. Objednávkový formulár - používanie Objednávkového formulára začína v momente, kedy Zákazník vloží prvý Produkt do elektronického nákupného košíka v Internetovom Obchode. Vytvoriť objednávku môže Kupujúci po splnení dvoch krokov - (1) po vyplnení Objednávkového formulára a (2) kliknutím na stránke Internetového obchodu na tlačidlo "Odoslať objednávku a prejsť k platbe" - do tohto momentu je možné ešte upraviť doručovacie a fakturačné údaje (pre zmenu týchto údajov je nutné sa riadiť sa pokynmi uvedenými v Internetovom Obchode). Podmienkou platnosti elektronického Objednávkového formulára je, že Zákazník vyplní či zadá všetky predpísané údaje a náležitostí, najmä: meno a priezvisko/názov firmy, doručovaciu adresu (ulica, číslo domu/bytu, poštové smerovacie číslo, mesto, krajina), e-mailovú adresu, kontaktné telefónne číslo a údajov týkajúcich sa Kúpnej zmluvy: Produkt/produkty, počet produktov, miesto a spôsob doručenia a spôsob platby. V prípade Zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, nie je nutné vyplniť názov firmy a daňové identifikačné číslo.
                1.1.18.1. Elektronická služba Objednávkového formulára je poskytovaná zadarmo, jednorázovo, a je ukončená v okamihu realizácie objednávky jeho prostredníctvom, alebo v okamihu ukončenia Objednávky prostredníctvom Príjemcu služieb.
            1.1.19. Newsletter - odber newsletteru je možné aktivovať klinutím na záložku "Newsletter", ktorá je viditeľná na stránkach Internetového Obchodu, potom stačí zadať e-mail, na ktorý má byť Newsletter odosielaný a nakoniec kliknutím na tlačidlo "Prihlásiť sa k odberu". K odberu newslettera sa môžete tiež prihlásiť zaškrtnutím príslušného poľa počas registrácie Používateľského účtu - s momentom vytvorenia Používateľského účtu je Príjemca služieb zapísaný k odberu newsletteru.
                1.1.19.1. Elektronická služba Newsletter je poskytovaná bezplatne po dobu neurčitú. Príjemca služieb má možnosť kedykoľvek, z akéhokoľvek dôvodu, sa zo služby Newsletteru odhlásiť (rezignácia z newsletteru), stačí odoslať žiadosť Poskytovateľovi služieb, najmä prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: bok@skin79-polska.pl, alebo písomne na adresu: ul. Wojska Polskiego 118D, 97-300 Piotrków Trybunalski.
2.2. Technické požiadavky nevyhnutné pre prácu s IKT systémom používané Poskytovateľom služieb: (1) počítač, notebook alebo iné multimediálne zariadenie s prístupom na internet; (2) prístup k e-mailu; (3) webový prehliadač: Mozilla Firefox 17.0 a viac alebo Internet Explorer verzii 10.0 a viac, Opera vo verzii 12.0 a viac, Google Chrome vo verzii 23.0. a viac, Safari vo verzii 5 a viac, Microsoft Edge vo verzii 25.10586.0.0 a viac; (4) zapnutie v prehliadači možnosti ukladania súborov Cookies a tiež služby Javascript.
2.3. Príjemca služieb je povinný používať Internetový Obchod v súlade so zákonom a dobrými zvykmi, dodržujúc osobné práva a autorské práva materiálneho a duševného vlastníctva tretích strán. Príjemca služieb má povinnosť uvádzať údaje v súlade so skutočnosťou. Príjemca služieb nie je oprávnený na zdieľanie informácií nelegálneho obsahu.
2.4. Reklamačné konanie týkajúce sa Elektronických služieb:
            1.1.20. Reklamácie súvisiace s poskytovaním Elektronických služieb zo strany Poskytovateľa služieb a iné sťažnosti súvisiace s prevádzkovaním Internetového Obchodu (s výnimkou postupov pre reklamáciu výrobku, ktoré sú uvedené v bode 6 týchto Obchodných podmienok), ich môže Príjemca služieb odoslať napríklad:
                1.1.20.1. písomne na adresu: ul. Wojska Polskiego 118D, 97-300 Piotrków Trybunalski;
 1.1.20.2. v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailu na adresu: bok@skin79-polska.pl.
            1.1.21. Príjemca služieb by mal uviesť v popise reklamácie nasledujúce informácie: (1) informácie a okolnosti vzťahujúce sa k téme reklamácie, najmä druh a dátum vzniknutia nezrovnalosti; (2) podmienky Príjemcu služieb; a (3) kontaktné údaje osoby, ktorá nahlásila reklamáciu - to uľahčí a urýchli riešenie reklamácie zo strany Poskytovateľa služieb. Požiadavky uvedené vyššie majú iba charakter odporúčania a nemajú vplyv na efektivitu reklamácie podanej bez odporúčaného popisu reklamácie.
            1.1.22. Poskytovateľ služieb sa vyjadrí okamžite, najneskôr však do 14 kalendárnych dní odo dňa jej podania.

   3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY   
3.1. Uzatvorenie Kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a Predávajúcim nasleduje po vytvorení objednávky pomocou Objednávkového Formulára v Internetovom Obchode v súlade s ods. 2.1.2 Obchodných podmienok.
3.2. Ceny Produktov sú uvedené na stránkach internetového obchodu a to v poľských zlotých vrátane DPH. O celkovej cene vrátane DPH Produktu, ktorý je predmetom Objednávky, ako aj o nákladoch za dodanie (vrátane poplatkov za dopravu, dodanie a poštové služby) a o ďalších nákladoch, a v prípade neurčitosti výška týchto poplatkov - o povinnosti ich úhrady, je Zákazník informovaný v Internetovom Obchode počas objednávky a tiež vo chvíli, keď sa Zákazník zaviaže Kúpna zmluvou.
3.3. Postup uzatvorenie Kúpnej zmluvy v Internetovom Obchode pomocou Objednávkového Formuláre
            1.1.23. Uzavretie Kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a Predávajúcim prebehne po predchádzajúcom vytvorení Objednávky zo strany Zákazníka v Internetovom Obchode v súlade s ods. 2.1.2 Obchodných podmienok.
            1.1.24. Po vytvorení Objednávky je Predávajúci povinný bezodkladne potvrdiť jej prijatie a realizáciu. Potvrdenie prijatia Objednávky a jej spracovanie je podmienené odoslaním e-mailu na adresu elektronickej pošty zadanú počas Objednávky, ktorý bude odoslaný Predajcom a bude obsahovať minimálne osvedčenie o prijatí Objednávky a jej počiatočnej realizácii a tiež potvrdenie Kúpnej zmluvy. Po prijatí uvedených informácií na e-mailovú adresu bude uzatvorená Kúpna Zmluva medzi Zákazníkom a Predávajúcim.
3.4. Uloženie, zabezpečenie, a poskytnutie Zákazníkovi obsah uzatvorenej Kúpnej zmluvy je vykonávané prostredníctvom (1) poskytnutia týchto Obchodných podmienok na Internetovom Obchode, (2) odoslania Kupujúcemu e-mailovej správy uvedenej v bode 3.3.2. Obchodných podmienok. Obsah Kúpnej zmluvy je ďalej uchovaný a zabezpečený v informačnom systéme Internetového Obchodu Predávajúceho.

   4. SPÔSOBY A TERMÍNY PLATBY   
4.1. Predávajúci ponúka Zákazníkovi nasledujúce spôsoby platby vyplývajúce z Kúpnej zmluvy:
            1.1.25. Platbu na dobierku pri prevzatí tovaru.
            1.1.26. Platbu bankovým prevodom na účet Predávajúceho.
            1.1.27. Elektronickú platbu alebo platbu platobnou kartou prostredníctvom Dotpay.pl PayPal.com - aktuálne spôsoby platby sú uvedené na webových stránkach Internetového Obchodu v záložke informácie o platobných metódach a na webových stránkach http://www.dotpay.pl a https://www.paypal.com/pl
                    1.1.27.1. Vysporiadanie transakcií z elektronických platieb a platobných kariet sa vykonáva v súlade s výberom Zákazníka prostredníctvom platobných portálov Dotpay.pl alebo PayPal.com. Elektronické platby a platby prostredníctvom kariet zaisťujú:
                    1.1.27.1.1. Dotpay.pl - Dotpay sp. z o.o. so sídlom Krakove ul. Wielicka 72, 30-552 Krakov, zapísaná do Obchodného registra Národného Súdneho Registra pod číslom KRS 0000700791 Okresným Súdom Krakov - Śródmieście v Krakove, XI. Hospodársky oddiel, DIČ 6342661860 a tiež IČO 240770255, so základným kapitálom 4.000.000, 00 zlotých zaplateným v plnej výške.
                    1.1.27.1.2. PayPal.com - spoločnosť PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. 5. poschodie 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembursko.
            1.1.28. Elektronické platby, platobnou kartou, blik v rámci služby imoje, ktoré prevádzkuje ING Bank Śląski SA., Ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, zapísaná do Obchodného registra v Okresnom Súde Katovice - Wschód VIII. Hospodársky oddiel Národného Súdneho Registra pod číslom KRS 0000005459 , so základným kapitálom 130.100.000,00 zł zaplateným v plnej výške, DIČ: 634-013-54-75, IČO: 271514909. Služba odloženie platby "Kúpiť s Twisto" v rámci služby imoje je poskytovaná spoločnosťou Twisto Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , so sídlom vo Varšave ul. Puławska 2, PSČ: 02-566 Varšava, zapísaná v Národnom súdnom registri vedenom Okresným súdom hlavného mesta Varšavy vo Varšave , XIII. Hospodársky oddiel Národného Súdneho registra pod číslom KRS: 0000689624, DIČ: 9512442875, IČO: 367977970, so základným imaním v hodnote 1.000.000 zł.
4.2. Termín platieb:
            1.1.29. Zvolením platby v hotovosti počas osobného odberu, platby prevodom, elektronicky alebo platby platobnou kartou je Zákazník povinný vykonať platbu do 14 kalendárnych dní od dňa, kedy bola uzavretá Kúpna zmluva.
            1.1.30. V prípade, že si Zákazník vyberie spôsob platby na dobierku, je povinný zaplatiť za službu dobierky pri prevzatí tovaru.
            1.1.31. V prípade, že si Zákazník vyberie spôsob platby "Kúpiť s Twisto", je povinný zaplatiť za službu spoločnosti Twisto Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, so sídlom vo Varšave, do 21 kalendárnych dní odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy, v súlade s Obchodnými podmienkami "Kúpiť s Twisto."


   5. NÁKLADY, TERMÍN A SPÔSOB DORUČENIA PLATBY
5.1. Doručenie Produktu Kupujúcemu spoplatnené, ak Kúpna zmluva neurčuje inak.
Náklady na doručenie Produktu (vrátane poplatkov za dopravu, dodanie a kuriérske služby), sú uvedené na stránkach Internetového Obchodu v záložke informácie týkajúce sa dopravy a tiež počas realizácie Objednávky, kedy Objednávajúci súhlasí s podmienkami Kúpnej zmluvy.
5.2. Predajca ponúka Kupujúcemu nasledujúce spôsoby doručenia Produktu:
             1.1.32. Štandardne kuriérskou službou, na dobierku.
             1.1.33. Balíkom do úschovne
5.3 Kupujúci obdrží Produkt od momentu uzatvorenia Kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní, ak nie je v popise Produktu, alebo v procese vyhotovenia Objednávky uvedená kratšia doba. V prípade Produktov s rôznymi termínmi doručenia, je termínom doručenia najdlhšie uvedený termín, ktorý nesmie prekročiť 7 dní. Termín doručenia Produktu Kupujúcemu, by mal byť počítaný takto:
             1.1.34. Ak Kupujúci zvolí spôsob platby prevodom, elektronickú platbu či platbu
platobnou kartou - je termín doručenia Produktu počítaný od momentu zaznamenania prevodu čiastky na účet Predávajúceho.
             1.1.35. Ak Kupujúci zvolil spôsob platby na dobierku - je stanovená doba od
uzatvorenie Kúpnej zmluvy.
             1.1.36. Ak Kupujúci zvolil spôsob platby pomocou "Kúpiť s Twisto" - je stanovená
doba od uzavretia Kúpnej zmluvy.

   6. REKLAMÁCIA TOVARU - stiahnuť formulár
6.1. Základ a rozsah zodpovednosti Predajcu voči Kupujúcemu, ak má predaný Produkt
fyzickú či právnu vadu (záručný list), riadi sa všeobecne platnými zákonmi, najmä potom
Občianskym Zákonníkom (čl.556-557 Občianskeho zákonníka)
6.2. Predajca je povinný poskytnúť Kupujúcemu Produkt bez závad. Podrobné informácie, týkajúce sa zodpovednosti Predajcu za závadu na výrobku a práva Kupujúceho sú stanovené v Internetovom Obchode v záložke týkajúcej sa reklamácie. https://skin79-sklep.pl/reklamacja_towaru.
6.3. Reklamáciu môže Kupujúci podať napríklad:
            1.1.37. písomne na adresu: ul. Wojska Polskiego 118D, 97-300 Piotrków Trybunalski;
                 1.1. 38. v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailu na adresu: bok @ skin79-polska.pl.
6.4. Kupujúcemu sa odporúča uviesť v popise reklamácie nasledujúce informácie: (1) informácie a okolnosti vzťahujúce sa k téme reklamácie, podrobnosti o závade a dátum výskytu chyby; (2) požadovaný spôsob, ako produkt priviesť v súlade s Kúpnou Zmluvou, potvrdenie o znížení ceny alebo odstúpenie od Kúpnej Zmluvy; a (3) kontaktné údaje pre uľahčenie a urýchlenie procesu reklamácie. Požiadavky uvedené vyššie, majú iba charakter odporúčania a nemajú vplyv na efektivitu reklamácie, podaných bez dodaného popisu reklamácie.
6.5. Predávajúci je povinný sa sťažnosťou Kupujúceho zaoberať okamžite, najneskôr však do 14 kalendárnych dní od jej podania. Ak Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, požiadal o výmenu veci, alebo o odstránenie závady, prípadne predložil vyhlásenie o zníženie ceny a stanovil cenu o ktorú má byť cena znížená, a predávajúci na túto žiadosť neodpovedal do 14 kalendárnych dní, má sa za to, že táto žiadosť bola uznaná za oprávnenú.
6.6. Kupujúci, ktorý uplatňuje práva vyplývajúce zo záruky, je povinný doručiť chybný Produkt na nasledujúcu adresu: ul. Wojska Polskiego 118D, 97-300 Piotrków Trybunalski. V prípade Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, znáša náklady za doručenie produktu Predávajúci, v prípade Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, znáša náklady za doručenie Kupujúci. Ak by však s ohľadom na typ chyby, druh výrobku, alebo spôsob jeho montáže bol prevoz Produktu nemožný, alebo nadmerne obtiažny, bude Kupujúci požiadaný, aby po dohodnutí termínu, predložil Predajcovi produkt na mieste, na ktorom sa práve nachádza.

   7. MIMOSÚDNE RIEŠENIE REKLAMÁCIE, NÁROKY, ŽALOBY A TIEŽ PRÍSTUP K TÝMTO POSTUPOM
7.1. Podrobné informácie, ktoré sa týkajú možnosti využívania zo strany Kupujúceho, ktorý je zároveň spotrebiteľom mimosúdnych spôsobov riešenia reklamácií a domáhania sa práv k prístupu k týmto postupom, sú k dispozícii na internetovej stránke Úrad pre Hospodársku Súťaž a Ochranu Spotrebiteľa na adrese:
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
7.2. Na Vedúcom Úrade pre Hospodársku Súťaž a Ochranu Spotrebiteľa je takisto telefónny Kontakt: (22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl alebo písomná adresa: Pl.
Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), ich úlohou je, okrem iného poskytovať pomoc spotrebiteľom vo veciach mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov.
7.3. Spotrebiteľ má k dispozícii nasledujúce možnosti mimosúdnych riešení reklamácií a
domáhania sa práv: (1) Kupujúci má právo podať žiadosť na trvalé arbitrážne súdy pre
spotrebiteľa (viac informácií na: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) žiadosť o mimosúdne riešenie sporov u krajského inšpektora obchodnej Inšpekcie (viac informácií na internetových stránkach príslušnej inšpekcie pre miesto podnikania Predávajúcim); a (3) pomoc verejného ochrancu práv alebo spoločenskú organizáciu, do ktorej štatutárnych úloh patrí ochrana spotrebiteľa (okrem iného Spotrebiteľská Federácia, Asociácia Poľských Spotrebiteľov). Poradenstvo je okrem iného poskytované e-mailovou cestou, a to na adrese tips@dlakonsumentow.pl a takisto na zákazníckej infolinke 801 440 220 (infolinka funguje v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00, poplatok za pripojenie podľa tarify operátora).
7.4. Na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je tiež dostupná platforma pre riešenie sporov on-line medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi na úrovni EÚ (platforma ODR). Platforma ODR je interaktívny a mnohojazyčný web s jednotným kontaktným miestom pre spotrebiteľov a podnikateľov, usilujúcich o mimosúdne urovnanie sporov, týkajúcich sa zmluvných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o online predaji alebo zmluvy o poskytovaní služieb (viac informácií na internetových stránkach samotnej platformy alebo na internetových stránkach Úradu pre Hospodársku Súťaž a Ochranu Spotrebiteľa):
https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php)

   8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY - stiahnuť formulár
8.1. Kupujúci, ktorý je zároveň spotrebiteľom a uzavrel Kúpnu zmluvu na diaľku, od nej môže odstúpiť bez udania dôvodov, ak písomné vyhlásenie vyhotoví najneskôr do 14 dní, s výnimkou opísanou v bode. 8.8 Obchodných podmienok. Pre dokončenie odstúpenia, stačí odoslať formulár pred vypršaním termínu. Formulár na odstúpenie od zmluvy, je možné zaslať napr:
              1.1.37. písomne na adresu: ul. Wojska Polskiego 118D, 97-300 Piotrków Trybunalski;
                   1.1. 40. v elektronickej forme, prostredníctvom e-mailu na adresu: bok@ skin79-polska.pl.
8.2. Vzor tohto formulára je uvedený v prílohe č. 2 k Zákonu o Právach Spotrebiteľov, a je k dispozícii v bode. 11 Obchodných podmienok v Internetovom Obchode, v záložke týkajúcej sa odstúpenia od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť vzorový formulár, ale nie je to povinné.
8.3. Termín odstúpenia od zmluvy začína:
              1.1.41. Pre objednávky realizované Predávajúcim, kedy Predávajúci Produkt poskytuje, je povinný previesť jeho vlastníctvo (napr. Kúpna zmluva) - z vlastníctva Produktu Spotrebiteľom alebo ním označenú tretiu osobu inou, než je dopravca a v prípade zmluvy,ktorá: (1) obsahuje viac Produktov, ktoré sú dodávané oddelene, v častiach alebo v súčiastkach - od prevzatia poslednej časti Produktu, alebo (2) spočíva v pravidelnom dodaní Produktov po stanovenú dobu - od nadobudnutia prvého z Produktov;
              1.1.42. pre iné zmluvy - od dátumu uzatvorenia zmluvy.
8.4. V prípade odstúpenia od zmluvy uzatvorenej na diaľku je táto zmluva považovaná za
neplatnú.
8.5. Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr však do 14 kalendárnych dní od obdržania formulára spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, vrátiť spotrebiteľovi všetky ním vykonané platby, zahŕňajúce dopravu (bez dodatočných nákladov vyplývajúcich z výberu spôsobu dopravy iného, než najlacnejšieho dostupného v Internetovom Obchode). Predávajúci vráti platbu pomocou rovnakého spôsobu platby, ktorý použil spotrebiteľ, ak spotrebiteľ výslovne nepožiada o iný spôsob vrátenia, ktorý nie je záväzný a nestanovuje pre neho žiadne náklady. Pokiaľ Predávajúci nenavrhol osobný odber produktu späť, môže zadržať úhradu, ktorú dostal od spotrebiteľa od prijatia produktu späť, alebo od obdržania potvrdenia od spotrebiteľa od odoslania produktu a to v závislosti od toho, v akom poradí budú tieto činnosti vykonané.
8.6. Spotrebiteľ je povinný okamžite, najneskôr však do 14 kalendárnych dní od dátumu, kedy zrušil zmluvu, vrátiť predávajúcemu Produkt alebo ho osobne odovzdať osobe, oprávnenej predávajúcim tovar prijímať, ak predávajúci nenavrhol vyzdvihnutie Produktu osobne. Pre dodržanie lehoty, stačí poslať Produkt pred uplynutím lehoty. Spotrebiteľ môže vrátiť Produkt na adresu: Olza Logistic - SKIN79, ul. Súľov 46, 01352 Súľov-Hradná
8.7. Spotrebiteľ je zodpovedný za zníženie hodnoty v dôsledku použitia Produktu nad rámec toho, čo je potrebné na zistenie závad, charakteristiky a fungovanie Produktu.
8.8. Prípadné náklady spojené s odstúpením spotrebiteľa od zmluvy, ktoré hradí
spotrebiteľ:
               1.1.43. Ak spotrebiteľ zvolil spôsob dodania Produktu iný, ako obyčajný najlacnejší spôsob dopravy, ktorý je k dispozícii v Internetovom Obchode, potom predávajúci, nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, spojené s týmto spôsobom prepravy.
               1.1.44. Spotrebiteľ je povinný uhradiť bezprostredné náklady, vrátenia Produktu.
               1.1.45. V prípade, že je Produkt službou, ktorej realizácia - na výslovnú žiadosť spotrebiteľa - začala pred podaním žiadosti o zrušenie zmluvy, má spotrebiteľ, ktorý odstupuje od zmluvy po nahlásenie tejto žiadosti povinnosť, uhradiť za realizáciu do momentu odstúpenia od zmluvy. Výška platby sa vypočíta v pomere k rozsahu splnenia záväzkov, vrátane zmluvne dohodnutej ceny alebo odmeny. V prípade, že je cena alebo odmena príliš vysoká, základom pre výpočet tejto sumy, je trhová hodnota splnenej požiadavky.
8.9. Právo na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku, nie je poskytnuté spotrebiteľom v prípade uzavretých zmlúv:
              1.1.46. 1) o poskytovaní služieb v prípade, že Predávajúci vykonal službu s výslovným súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol informovaný pred začatím služby, že po jej splnení, stratí právo na odstúpenie od zmluvy; (2), v ktorých cena alebo odmena závisí od kolísania cien na finančnom trhu, nad ktorými predávajúci nemá kontrolu, a ktoré sa môže objaviť ešte pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy; (3), ktorých predmetom, je ešte nevyrábaný Produkt vyrobený podľa špecifikácie spotrebiteľa alebo slúžiaci na uspokojenie jeho individuálnych potrieb; (4), kde predmetom je rýchlo sa kaziaci Produkt, alebo Produkt s krátkou trvanlivosťou; (5), ktorých predmetom je Produkt v uzavretých, zapečatených obaloch, ktorý po otvorení obalu, nemožno vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bol Produkt rozbalený až po doručení; (6), ktorých predmetom sú Produkty, ktoré sú po doručení, vzhľadom na ich povahu, neoddeliteľne spojené s inými predmetmi; (7), ktorých predmetom sú alkoholické nápoje, ktorých cena, bola dohodnutá pri uzatvorení kúpnej zmluvy
a ktorých dodávka môže prebehnúť až po 30 dňoch a ktorých hodnota, závisí od kolísania cien na trhu, nad ktorými predávajúci nemá kontrolu; (8), v ktorých spotrebiteľ výslovne požiadal, aby sa predávajúci dostavil osobne, aby vykonal nevyhnutné opravy alebo údržbu; Ak poskytne predávajúci iné služby, než tie, ktoré spotrebiteľ požadoval alebo poskytuje iné diely, než tie nevyhnutné k oprave, alebo údržbe Produktu doplnkovej služby, právo odstúpenia má spotrebiteľ aj v rámci ďalších služieb alebo Produktov; (9), ktorých predmetom, je poskytnutie zvukových či obrazových záznamov alebo počítačových programov, dodávaných v uzavretom obale, ak bol obal otvorený až po doručení; (10) o dodávanie novín, časopisov alebo periodík, s výnimkou zmlúv o predplatnom; (11) uzavretých vo verejnej dražbe; (12) o poskytovaní ubytovania k iným, ako obytným účelom, prepravy tovaru, prenájmu auta, stravovanie, služieb týkajúcich sa organizácií voľného času, služieb spojených so zábavnou, športové alebo kultúrne udalostí v prípade, že v dohode, bol označený deň alebo lehota plnenia; (13) o dodaní digitálneho obsahu, ktorý nie je uložený na hmotnom nosiči, ak plnenie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa, pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po tom, čo Predajca informoval spotrebiteľov o strate práva k odstúpeniu od zmluvy.

   9. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA PODNIKATEĽOV
9.1. Táto časť Obchodných podmienok a ustanovenia v nej obsiahnuté sa vzťahujú len na
Kupujúcich a Príjemcov služieb, ktorí nie sú spotrebiteľmi.
9.2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej Zmluvy uzatvorenej s Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v termíne 14 kalendárnych dní, odo dňa jej uzavretia. Odstúpenie od Kúpnej Zmluvy v tomto prípade, môže nastať bezdôvodne a voči Predávajúcemu sa nebudú vzťahovať žiadne nároky.
9.3. V prípade, že Kupujúci nie je spotrebiteľ, tak má predávajúci právo, obmedziť dostupné spôsoby platby, zahŕňajúce vyžiadanú platbu vopred (úplne alebo čiastočne), bez ohľadu na zvolenú platbu Kupujúceho, či skutočnosť uzavretia Kúpnej Zmluvy.
9.4. V momente vydania Produktu predávajúcemu dopravcovi, celá zodpovednosť za
záťaže spojené s výrobkom a riziko náhodnej straty alebo poškodenia Produktu, je prenesená na Kupujúceho. Predajca v tomto prípade, nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty, škody vzniknuté od odovzdania Produktu počas jeho prevozu, či za meškanie zásielky.
9.5. Ak je Produkt zaslaný Kupujúcemu prostredníctvom dopravcu, je Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, povinný skontrolovať zásielku včas a to spôsobom, vhodným k zásielkam tohto druhu. Ak zistí, že počas prepravy došlo k strate alebo poškodeniu Produktu, je povinný vykonať všetky činnosti, potrebné na určenie zodpovednosti dopravcu.
9.6. V súlade s článkom. 558 § 1 Občianskeho zákona je súdna zodpovednosť Predávajúceho v rámci záruky produktu ku Kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom vylúčená.
9.7. V prípade, že Príjemca služieb, nie je spotrebiteľom, môže Poskytovateľ Služieb zrušiť zmluvu o poskytovaní Elektronických Služieb s okamžitou platnosťou a to bez uvedenia dôvodov, jednoduchým zaslaním príslušného osvedčenia.
9.8. Zodpovednosť Poskytovateľa služieb / Predajca vo vzťahu ku Príjemcovi služieb / Kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom, bez ohľadu na jeho právny základ, je obmedzená - a to ako v jednom nároku, tak aj vo všetkých nárokoch dohromady – do výšky zaplatenej sumy a tiež nákladov, na prepravu zo zmluvy o predaji nie viac, než je suma tisíc zlotých. Poskytovateľ služieb / Predajca, ručí vo vzťahu k Príjemcovi služieb / Kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom.
9.9. Akýkoľvek spor vzniknutý medzi Predajcom / Poskytovateľom služieb a Kupujúcim / Príjemcom služby, musí byť predložený príslušnému súdu, ktorý sa nachádza v blízkosti sídla Predajcu služieb/Poskytovateľa služieb.

   10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
10.1. Zmluvy uzavreté Internetovým Obchodom sú uzatvárané v poľštine
10.2. Zmena Obchodných podmienok:
              1.1.47. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v pravidlách z dôležitých dôvodov, akými sú: zmeny zákona; zmeny v režimoch platby a dodania - do tej miery, do ktorej by tieto zmeny, mali vplyv na ustanovené Obchodné podmienky.
              1.1.48. V prípade uzatvorenia zmluvy, na základe týchto predpisov (napr. Poskytovanie Elektronických Služieb. - Účet) sa zákazník zaväzuje k zmene pravidiel, v prípade, že boli uchované požiadavky, uvedené v čl. 384 a 384 [1] Občianskeho zákonníka, bol Príjemca služieb riadne informovaný o zmenách a neodstúpil od zmluvy do 14 dní odo dňa oznámenia. V prípade, že by zmena Obchodných podmienok vyústila v zavedenie akýchkoľvek nových poplatkov, má Príjemca služieb právo, odstúpiť od zmluvy.
              1.1.49. V prípade uzavretia, na základe týchto Obchodných podmienok zmluvy iného charakteru, ako sú zmluvné (napr. Kúpna zmluva) sa zmeny Obchodných podmienok nesmú v žiadnom prípade dotýkať práva Príjemcov služieb / Kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi, pred vstupom do platnosti zmien Obchodných podmienok, najmä zmeny Obchodných podmienok, ktoré nebudú mať vplyv na už uzatvorené Objednávky, realizované alebo vykonávané podľa Kúpnej zmluvy. 10.3. Vo veciach, na ktoré sa tieto Obchodné podmienky nevzťahujú, sa uplatňujú pravidlá, podľa poľských zákonov, najmä potom: Občiansky zákonník; Zákon o elektronických službách z 18. júla 2002. (Zbierka zákonov č 144, položka 1204, v znení neskorších predpisov.) .; Zákon o ochrane práv spotrebiteľov a zodpovednosti za škodu, spôsobenú nebezpečným výrobkom z 2. marca 2000 (Zbierka zákonov č 22, položka 271, v znení neskorších predpisov.) .; Zákon o
konkrétnych podmienkach predaja spotrebného tovaru a o zmene Občianskeho zákonníka 27. júla 2002. (Zbierka zákonov č 141, položka. 1176, v znení neskorších predpisov.) pre Kúpne Zmluvy uzavreté od 25. decembra 2014 s Kupujúcimi, ktorí sú spotrebiteľmi – ustanovenia Zákona o Právach Spotrebiteľa; a ďalšie príslušné ustanovenia všeobecne platného práva.

   11. VZOROVÝ FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(PRÍLOHA Č. 2 K ZÁKONU O PRÁVACH SPOTREBITEĽOV)

Vzorový formulár odstúpenie od zmluvy
(Tento formulár je potrebné vyplniť a odoslať, iba v prípade odstúpenia od zmluvy)
-    Príjemca:
MSG TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Wojska Polskiego 118D, 97-300 Piotrków Trybunalski
skin79-sklep.pl
bok@skin79-polska.pl
-     Ja / My (*) oznamujem / oznamujeme týmto, že (*) odstupujem / odstupujeme od kúpnej zmluvy nákupe tohto tovaru (*) zmluvy o dodaní nasledujúceho tovaru (*) zmluvy o dielo spočívajúce v prevedenie nasledujúceho (*) / poskytnutie nasledujúcej služby (*)
-      Dátum uzavretia zmluvy (*) / odobratie (*)
-      Meno a priezvisko spotrebiteľa (-ov)
-      Adresa spotrebiteľa (-ov)
-      Podpis spotrebiteľa (-ov) (iba ak je formulár zaslaný v tlačenej podobe)
-      Dátum
(*)  Nehodiace sa prečiarknite.