Zásady ochrany osobných údajov

1. Tieto zásady ochrany Osobných Údajov, stanovujú pravidlá pre spracovanie osobných údajov, získaných prostredníctvom internetového obchodu skin79-sklep.pl (ďalej len: "Internetový Obchod ").

 

2. Majiteľom a zároveň Správcom Osobných údajov je MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. so sídlom v Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 118D, DIČ: 7712903630, IČO: 381800573, BDO 000411203, zapísaná do Registra Podnikateľov Národného Súdneho Registra vedenom Okresným Súdom v Łodzi - Śródmieście w Łodzi, Obchodné Súd XX XX Ekonomické Oddelenie Okresného súdu, ďalej len MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K.

 

3. Osobné údaje zhromažďované MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. prostredníctvom Internetového Obchodu, sú spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (UE) 2016/679 zo dňa streda 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb, v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenia o osobných údajoch) (všeobecné nariadenie o osobných údajoch) ďalej len GDPR.

 

4. MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. má na starosti zachovávanie osobitnej opatrnosti v ochrane osobných údajov Kupujúcich, ktorí navštevujú Internetový obchod.

 

§ 1 Typ spracovávaných osobných údajov, účely spracovania a právny základ

 

1. MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K., zhromažďuje informácie o fyzických osobách, ktoré podnikajú právne kroky, ktoré priamo nesúvisia s ich činnosťou, o fyzických osobách, vykonávajúcich hospodárske činnosti v ich vlastnom mene alebo profesijné a fyzické osoby zastupujúce právnické osoby, alebo organizačné zložky, ktoré nie sú právnickými osobami, ktorým zákon udeľuje spôsobilosť na právne úkony, ďalej spoločne označované ako Kupujúci.

 

2.Osobné údaje Kupujúcich sa zhromažďujú v prípade:

 

a) registrácia účtu v Internetovom Obchode za účelom vytvorenia individuálneho užívateľského účtu a jeho správy. Právnym základom, je plnenie zmluvy o poskytovaní služieb, týkajúce sa Používateľského účtu podľa (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR);

b) uzatváranie objednávok v Internetovom Obchode, za účelom vykonania kúpnej zmluvy. Právnym základom je plnenie zmluvy o poskytovaní služieb, týkajúce sa Užívateľského účtu je podľa (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR);

c) odber informácií (Newsletter), za účelom plnenia zmluvy, ktorej predmetom je

elektronicky poskytovaná služba. Právnym základom je plnenie zmluvy o poskytovaní služieb, týkajúce sa Newsletteru podľa (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR);

d) používanie služby kontaktného formulára v Internetovom Obchode za účelom plnenia zmluvy elektronickou formou. Právnym základom, je plnenie zmluvy o poskytovaní služieb, týkajúce sa kontaktného formulára podľa (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR);

e) používanie služby vystaviť recenzie, za účelom plnenia zmluvy, ktorej predmetom je elektronicky poskytovaná služba. Právnym základom je plnenie zmluvy o poskytovaní služieb, týkajúce sa vystavenia recenzií podľa (Čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR).

 

 

3. Pri registrácii účtu v Internetovom Obchode Kupujúci poskytuje:

a) e-mailovú adresu;

b) meno a priezvisko;

c) telefónne číslo.

 

4. Pri registrácii účtu v Internetovom Obchode, nastaví Kupujúci individuálne heslo pre prístup k jeho účtu. Kupujúci môže heslo neskôr zmeniť, za podmienok uvedených v §5.

5. Pri zadávaní objednávky v Internetovom Obchode Kupujúci poskytne nasledujúce údaje:

a) e-mailovú adresu;

b) adresné údaje:

c) PSČ a mesto;

d) ulicu a číslo domu / bytu.

e) meno a priezvisko;

f) telefónne číslo.

 

6. V prípade Podnikateľov sa vyššie uvedený rozsah údajov ďalej rozširuje o:

a) Podnikateľský subjekt;

b) daňové identifikačné číslo.

 

7.Pri používaní služby Newsletter Kupujúci uvádza:

a) e-mailovú adresu;

b) telefónne číslo.

 

8. Pri používaní služby kontaktného formulára, zákazník poskytuje nasledujúce údaje:

a) e-mailovú adresu;

b) meno a priezvisko

 

9. Pri používaní služby kontaktného formulára, Kupujúci poskytuje nasledujúce údaje:

a) e-mailovú adresu;

b) prezývku / prihlasovacie meno.

 

10. Pri používaní Internetovej stránky obchodu, možno sťahovať ďalšie informácie, najmä: IP adresu pridelenú počítaču Kupujúceho alebo externú IP adresu poskytovateľa internetu, názov domény, typ prehliadača, čas prístupu, typ operačného systému.

 

11. Navigačné dáta môžu byť tiež zhromažďované od Kupujúcich, vrátane informácií o

odkazoch a odkazoch, na ktoré sa rozhodnú kliknúť, alebo o iných činnostiach vykonávaných v Internetovom Obchode. Právnym základom je oprávnený záujem podľa (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR) spočívajúce v uľahčení využívania elektronických služieb a zlepšenie funkčnosti týchto služieb.

 

12. Za účelom určenia, vymáhania a vymáhania reklamácií, môžu byť niektoré osobné údaje poskytnuté Kupujúcim, spracované v rámci používanía funkcií v Internetovom Obchode, ako sú: meno, priezvisko, údaje týkajúce sa využívania služieb, ak nároky vyplývajú zo spôsobu, akým zákazník používa služby, ďalšie údaje potrebné na preukázanie existencie nároku, vrátane rozsahu utrpenej škody. Právnym základom je oprávnený záujem podľa (čl. 6 ods. 1 písm. F GDPR) spočívajúca v určení, vyšetrovania a vymáhania pohľadávok a v obrane proti nárokom v konaní pred súdmi a inými štátnymi orgánmi.

 

13. Prenos osobných údajov spoločnosti MSG TRADE SP Z O.O. SP. K. je dobrovoľný v

súvislosti s uzavretými kúpnymi zmluvami, alebo poskytovaním služieb, prostredníctvom

Internetovej stránky obchodu, ale s touto rezerváciou, že neposkytnutie údajov uvedených vo formulároch v procese Registrácie, zabráni Registráciu a vytvorenie Zákazníckeho Účtu, a ak je objednávka vytvorená bez registrácie Zákazníckeho

Účtu a realizácie objednávky Objednávajúceho.

14. V prípade odovzdania osobných údajov spoločnosti ING Bank Śląski S.A. ( "Banka") v súvislosti s:

 

- poskytovaním bankových služieb, poskytujúcich infraštruktúru pre spracovanie pre Internetový Obchod (právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

 

- obsluha a vyúčtovanie platieb, vykonaných zákazníkmi Internetového Obchodu prostredníctvom internetu, pomocou platobných nástrojov Banky

(Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

 

- na účely overenia zo strany Banky, riadneho plnenia zmlúv uzatvorených s Internetovým Obchodom, najmä s cieľom zabezpečiť ochranu záujmov platcov v súvislosti s ich reklamáciami (právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

 

15. V prípade odovzdania osobných údajov spoločnosti Twisto Polska sp. z o.o v súvislosti s možnosťou ponúknuť platbu za zakúpený tovar alebo službu Twisto Polska sp.z o.o. V rámci príkaznej zmluvy, ktorá sa týka služby "Kúpiť s Twisto" a jej sprístupnenie prostredníctvom Internetového Obchodu, ako aj na overenie spoločností Twisto Polska Sp. z o.o. riadneho plnenia týchto príkazných zmlúv (právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia).

 

 

§ 2 Komu sú osobné údaje odovzdané a po akú dobu budú uchovávané?

 

1. Osobné údaje Kupujúceho, sú odovzdávané poskytovateľom služieb, ktoré používa spoločnosť MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. k riadeniu Internetového Obchodu Poskytovateľa služieb, ktorým sú osobné údaje odovzdávané, v závislosti od zmluvy a okolnostiach, alebo podliehajú pokynom MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. pokiaľ ide o účely a metódy spracovania týchto údajov (spracovateľov) alebo nezávisle definujú účely a spôsoby ich spracovania (Správcovia).

a) Spracovateľské subjekty MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. používa dodávateľov, ktorí

spracúvajú osobné údaje, iba na základe pokynov zo strany MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K.

Patria sem poskytovatelia hostingových služieb, účtovných služieb, marketingových systémov, systémov pre analýzu pohybu Internetového Obchodu, systémov pre analýzu efektívnosti marketingových kampaní;

b) Správcovia MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. používa dodávateľov, ktorí nekonajú len na základe pokynov a stanovujú účel a spôsoby použitia osobných údajov Kupujúcich sami. Poskytujú elektronické a bankové platobné služby.

 

2. Umiestnenie. Dodávatelia služieb majú sídlo v Poľsku a ďalších krajinách Európskeho

Hospodárskeho Priestoru (EHP).

 

3. Osobné údaje Kupujúcich sú uchovávané:

a) Ak je základom pre spracovanie osobných údajov súhlas so spracúvaním osobných údajov Kupujúceho MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. tak dlho, až bude dohodnutý súhlas a po odvolaní súhlasu, zodpovedajúceho premlčacej lehote na uplatnenie nároku, ktorý môže spoločnosť MSG TRADE SP uplatniť. Z O.O. SP. K. a čo proti nemu možno vzniesť. Pokiaľ osobitné ustanovenie neustanovuje inak, trvá premlčacia lehota šesť rokov a v prípade nárokov na pravidelné finančné plnenie a nárokov súvisiacich s podnikaním – tri roky.

b) Ak je základom pre spracovanie osobných údajov plnenie zmluvy, potom osobné údaje

Kupujúceho spracováva MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. tak dlho, ako je to nevyhnutne potrebné pre plnenie zmluvy a po uplynutí tejto doby, po dobu zodpovedajúcu premlčacej lehote potrebné na uplatnenia nároku. Pokiaľ osobitné ustanovenia neustanovujú inak, trvá premlčacia lehota šesť rokov a v prípade nárokov na pravidelné finančné plnenie súvisiacich s obchodnou činnosťou  tri roky.

 

4. V prípade nákupu v Internetovom Obchode, môžu byť osobné údaje premiestnené Kupujúcim v závislosti na nižšie uvedenom subjekte, určenom na doručenie objednaného tovaru:

a) kuriérskou spoločnosťou;

b) Poczta Polska S.A. so sídlom vo Warszawie.

 

5. Ak si Kupujúci zvolí spôsob platby prostredníctvom platobnej brány PayU, budú jeho

osobné údaje odovzdávané v rozsahu potrebnom na vykonanie platby spoločností DotPay Sp. z o.o so sídlom v Krakowie (30-552) pri ul. Wielickiej 72, zapísané v Registri Podnikateľov vedenom na Okresnom súde Kraków-Śródmieście, XI Ekonomické Oddelenie Národného Súdneho Registra pod číslom KRS 0000700791.

 

6. Navigačné dáta môžu byť použité na poskytovanie lepších služieb Kupujúcim, štatistickú analýzu dát a tiež na prispôsobenie Internetového Obchodu požiadavkám Kupujúcich, ako aj správe Internetového obchodu.

 

7. V prípade, že sa Kupujúci prihlási k odberu newsletteru na svoju e-mailovú adresu MSG TRADE SP. Z o.o. SP. K., bude zasielať elektronické správy obsahujúce komerčné oznámenia týkajúce sa akcií a nových produktov dostupných v Internetovom Obchode.

 

8. V prípade žiadosti smerovanej MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. sprístupní osobné údaje

povereným štátnym orgánom, najmä organizačným zložkám Štátneho zastupiteľstva, Polícii a Predsedovi Úradu pre Ochranu Osobných Údajov, Predsedovi Úradu pre Hospodársku Súťaž a Ochrany Spotrebiteľa alebo Predsedovi Rady Telekomunikačného Úradu

 

9. V súvislosti so spracovaním osobných údajov, môžu byť Vaše osobné údaje sprístupnené prostredníctvom Internetového Obchodu, takisto ďalším odberateľom alebo kategóriám odberateľov osobných údajov, ako napríklad:

 

Payline Sp. z o.o so sídlom v Gdańsku pri ul. Norwida, PSČ: 80-280, KRS: 0000227278. v

rozsahu potrebnom na spracovanie platby za objednávku. Kupujúci má právo požiadať Správcu o prístup k osobným údajom, ich opravu a odstránenie. Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné a zároveň nevyhnutné k používaniu Internetovej Stránky.

 

1. Internetový Obchod používa malé textové informácie, vo forme textových súborov tzv.

cookies. Spoločnosť MSG TRADE SP. tieto súbory ukladá Z O.O. SP. K. na koncovom zariadení osoby navštevujúcej Internetový Obchod, pokiaľ bude mať Váš internetový prehliadač povolené použitie cookies. Súbor cookie zvyčajne obsahuje názov domény, z ktorej pochádza, svoju "Dobu vypršania platnosti" a náhodne vybrané číslo identifikujúce tento súbor. Informácie zhromaždené pomocou tohto typu súborov, pomáhajú spoločnosti MSG TRADE SP Z O.O. SP. K. prispôsobiť ponuku produktov individuálnym preferenciám a skutočným potrebám ľudí, navštevujúcich Internetový Obchod. Umožňujú tiež vytvoriť všeobecné štatistiky návštev ponúkaných produktov v Internetovom Obchode.

 

2.MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. používa dva rôzne typy súborov cookies:

 

a) Dočasné súbory cookie. Jedná sa o dočasné súbory cookie, ktoré vo Vašom zariadení

zostanú, kým neopustíte Internetové stránky (počas návštevy stránky); tento mechanizmus neumožňuje cookies sťahovať žiadne osobné dáta, ani dôverné informácie z počítačov Kupujúcich.

b) Trvalé súbory cookie. Tieto súbory cookie zostávajú vo Vašom zariadení oveľa dlhšie,

alebo kým ich manuálne nevymažete (doba uloženia súboru cookie vo Vašom zariadení bude závisieť od doby trvania alebo "životnosti" konkrétneho súboru cookie a od nastavenia vášho prehliadača)

 

3.MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. používa svoje vlastné cookies za účelom:

 

a) overenie Kupujúceho v Internetovom Obchode a zabezpečenie činnosti zákazníka v Internetovom Obchode (po prihlásení), vďaka ktorému Kupujúci nemusí znovu zadať prihlasovacie meno a heslo na každej podstránke Internetového Obchodu;             

b) analýzy, prieskumu a auditu sledovanosti, ktoré neskôr pomáhajú k vytvoreniu anonymných štatistík, ktoré umožňujú porozumieť tomu, akým spôsobom Kupujúci používajú Stránky Internetové Obchodu. vďaka tomu je možné, neustále vylepšovať štruktúru a obsah týchto stránok.

4. MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. používa externé cookies na účely:

a) popularizácie Internetového Obchodu pomocou sociálnej siete Facebook.com (externý správca cookies: Facebook Inc so sídlom v USA alebo Facebook Ireland so sídlom v Írsku).

 

5. Mechanizmus súborov cookies je bezpečný pre počítače Kupujúci Internetového Obchodu. Touto cestou sa do zariadenia Kupujúcicich, nemôžu dostať vírusy alebo iné nežiadúce, škodlivé softvéry. Kupujúci však majú vo svojom prehliadači možnosť, obmedziť alebo zakázať prístup cookies k počítačom. Pokiaľ to použijete, bude možné používať Internetový Obchod, okrem funkcií, ktoré svojou povahou vyžadujú súbory cookie.

 

6. Nižšie sú uvedené podrobnosti o tom, ako zmeniť nastavenie pre súbory cookie na

najpopulárnejších internetových prehliadačoch:

a) v prehliadači Internet Explorer;

b) v prehliadači Microsoft EDGE;

c) v prehliadači Mozilla Firefox;

d) v prehliadači Chrome;

e) v prehliadači Safari;

f) v prehliadači Opera;

 

7. MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. môže tiež spracovávať anonymizované prevádzkové údaje (tj. - Protokoly IP adresy, domény) IP adresa identifikuje počítač osoby navštevujúcej Internetový Obchod jedinečne v celosvetovej sieti Internet. Protokol IP umožňuje prístup k internetu. Vo väčšine prípadov je priradený k počítaču dynamicky, tj. mení sa pri každom pripojení k internetu a preto sa s ním obvykle zaobchádza ako s neosobnou identifikačnou informáciou. IP adresu používa MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. pri diagnostike technických problémov so serverom, pri vytváraní štatistických analýz (napr. určenie oblasti, z ktorých zaznamenávame najviac návštev), ako informácie užitočné pri správe a zlepšovaní Internetového Obchodu, ako aj na účely zabezpečenia a možnej identifikácie preťažených serverov, nežiaduce programy, ktoré automaticky prezerajú obsah Internetového Obchodu.

 

8. Internetový Obchod obsahuje odkazy a presmerovanie na iné webové stránky. MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. nie je zodpovedný za zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa na ne vzťahujú.

 

§ 4 Práva osôb, ktorých sa tieto údaje netýkajú má

1. Právo na odvolanie súhlasu - právny základ: Čl. 7 položka 3 GDPR.

a) Kupujúci má právo odvolať každý súhlas, ktorý udelil MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K.

b) Odvolanie súhlasu nadobudne účinnosť v čase odvolania súhlasu.

c) Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracovávanie zo strany spoločností MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. v súlade so zákonom pred jej odvolaním.

d) Odvolanie súhlasu nemá pre Kupujúceho žiadne negatívne dôsledky, môže však brániť ďalšiemu využívaniu služieb alebo funkcií, ktoré v súlade so zákonom MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. môže použiť len so zvolením.

 

2. Právo namietať proti spracovaniu údajov - právny základ: čl. 21 GDPR.

a) Kupujúci má právo kedykoľvek a z akýkoľvek dôvodov v závislosti od situácie - vzniesť námietku proti spracovaniu jeho osobných údajov, vrátane profilovanie, ak MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. spracováva svoje dáta na základe oprávneného záujmu, napr. reklamy produktov a služieb MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. vedie štatistiku používania jednotlivých funkcií Internetového Obchodu a uľahčuje používanie Internetového Obchodu, ako aj prieskumy spokojnosti.

b) Odvolanie z prijímania marketingových správ týkajúcich sa produktov alebo služieb, je možné urobiť pomocou e-mailovej správy a bude znamenať námietku Kupujúceho na spracovanie jeho osobných údajov, vrátane profilovania pre tieto účely.

c) Ak sa námietka Kupujúceho ukáže ako opodstatnená a MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K.

nebude mať žiadny iný právny základ na spracovanie osobných údajov, osobné údaje Kupujúceho budú vymazané.

 

3. Právo na vymazanie osobných údajov ( "právo byť zabudnutý") má právny základ v: čl. 17 GDPR.

a) Kupujúci má právo požiadať o vymazanie všetkých alebo niektorých osobných údajov.

b) Kupujúci má právo požiadať o odstránenie osobných údajov, ak:

a. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo pre ktoré

boli spracované;

b. odvolal konkrétny súhlas v rozsahu, v akom boli osobné údaje spracované na základe jeho súhlasu;

c. vzniesol námietky proti použitiu jeho údajov na marketingové účely;

d. osobné údaje sú spracovávané nezákonne;

e. osobné údaje sa musia vymazať, aby boli splnené zákonné povinnosti ustanovené Únijným právom alebo právom Členského štátu, ktorému MSG TRADE SP. Z o.o. SP. K. podlieha;

f. osobné údaje boli zhromažďované v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

g) Napriek žiadosti o vymazanie osobných údajov, v súvislosti so vznesením námietky alebo odvolaním súhlasu, MSG TRADE SP. Z o.o. SP. K. môže uchovávať určité osobné údaje do tej miery, v akej je spracovanie nevyhnutné na preukázanie, výkon alebo obhajobe nárokov, ako aj k dodržaniu zákonnej povinnosti vyžadujúcej spracovanie podľa práva Únie alebo práva Členského štátu, ktorému podlieha MSG TRADE SP. Z o.o. SP. K. To sa týka najmä osobných údajov ako je: meno, priezvisko, e-mailové adresy, ktorých údaje sú uchovávané na účely vybavovania sťažností a nárokov súvisiacich s využívaním služieb MSG TRADE SP. Z o.o. SP. K. alebo dodatočné informácie - adresu bydliska / korešpondencie, číslo objednávky, ktorých údaje sú uchovávané na účely posudzovania sťažností a nárokov súvisiacich s uzavretými kúpnymi zmluvami alebo pri poskytovaní služieb.

 

4. Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov - právny základ: čl. 18 GDPR.

a) Kupujúci má právo požiadať o obmedzenie spracovania svojich osobných údajov. Podaním žiadosti, kým nedôjde k jej riešeniu, bude znemožnené používať vybrané funkcie alebo služby, ktorých použitie bude mať súvislosť so spracovaním osobných údajov, na ktoré sa vzťahuje žiadosť. MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. nebude odosielať žiadne správy, vrátane marketingových správ.

b) Kupujúci má právo požiadať o obmedzenie použitia osobných údajov v týchto prípadoch:

a. keď spochybňuje správnosť svojich osobných údajov potom MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. obmedzuje ich použitie po dobu potrebnú na kontrolu správnosti údajov, ale nie dlhšie ako po dobu 7 dní;

b. ak je spracovanie údajov nezákonné, namiesto vymazanie údajov zákazník požiada o obmedzenie ich použitia;

c. ak osobné údaje prestanú byť potrebné na účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo

použité, ale zákazník ich potrebuje na preukázanie, uplatnenie alebo obhajobe nárokov;

d. ak vzniesol námietky proti použitiu jeho údajov, potom nastane obmedzenie na dobu potrebnú na posúdenie, či kvôli zvláštnej situácii prevažuje ochrana záujmov, práv a slobôd zákazníka nad záujmy, ktoré Správca vykonáva spracovaním osobných údajov Kupujúceho.

 

5. Právo na prístup k osobným údajom - právny základ: čl. 15 GDPR.

 

Kupujúci má právo získať od Správcu potvrdenie, či spracováva osobné údaje, a ak tomu

tak je, má Kupujúci právo:

a. získať prístup k svojim osobným údajom;

b. získavať informácie o účeloch spracovania, kategóriách spracovávaných osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov týchto údajov, o plánovanom období uchovávania údajov o Kupujúcom alebo o kritériách na stanovenie tohto obdobia (pri určovaní plánovaného obdobia spracovania údajov nie je možné), o právach zákazníka podľa GDPR a právo podať sťažnosť orgánu dozoru ohľadom zdroja tieto údaje o automatizovanom rozhodovaní, vrátane profilovania, a zárukách použitých v súvislosti s prenosom týchto údajov mimo Európskej Únie;

c. získať kópiu svojich osobných údajov.

 

6.Právo na opravu osobných údajov - právny základ: čl. 16 GDPR.

 

a) Kupujúci má právo požiadať Správcu, aby okamžite opravil svoje osobné údaje, ktoré sú nesprávne uvedené. S ohľadom na účely spracovania má Kupujúci právo požiadať o doplnenie neúplných osobných údajov, vrátane predloženia dodatočného vyhlásenia, tak aby žiadosť smerovala na e-mailovú adresu v súlade s §6 Zásad Ochrany Osobných Údajov.

 

7. Právo na prenos osobných údajov - právny základ: čl. 20 GDPR.

a) Kupujúci má právo dostať svoje osobné údaje, ktoré poskytol Správcovi a potom ich zaslať inému cez seba vybranému správcovi osobných údajov. Kupujúci má tiež právo požiadať Správcu, aby osobné údaje zaslal priamo tomuto správcovi, ak je to technicky možné. V takom prípade Správca zašle osobné údaje Kupujúceho vo forme súboru csv, čo je bežne používaný strojovo čitateľný formát, ktorý umožní zaslať prijaté dáta inému správcovi osobných údajov.

 

8. V prípade, že má Kupujúci právo vyplývajúce z vyššie uvedených práv, MSG TRADE SP. Z O.O.SP. K. vyhovie žiadosti alebo ju okamžite odmietne, najneskôr však do jedného mesiaca po prijatí žiadosti. Ak však - kvôli zložitej povahe žiadosti alebo počtu žiadostí - MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. nebude schopný vyhovieť žiadosti do jedného mesiaca, splní ju do nasledujúcich dvoch mesiacov a informuje Kupujúceho skôr ako do jedného mesiaca od prijatia žiadosti, o zamýšľanom predĺžení termínu a jeho dôvodu.

 

 

9.Kupujúci môže Správcovi podať sťažnosti, pripomienky a žiadosti týkajúce sa spracovania jeho osobných údajov, a výkonu jeho práv.

 

10. Kupujúci má právo požadovať od MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. poskytnutie kópií

štandardných zmluvných doložiek pripomienok takým spôsobom, ktorý je uvedený v § 8

Zásady Ochrany Osobných Údajov.

 

11. Kupujúci má právo podať sťažnosť Predsedovi Úradu pre Ochranu Osobných Údajov v

súvislosti s porušením jeho práv na ochranu osobných údajov alebo iných práv, na ktoré má podľa GDPR nárok.

 

12. Ak poskytnete Vaše osobné údaje za účelom uzatvorenia zmluvy s Internetovým

Obchodom, potom je podmienkou pre uzatvorenie tejto Kúpnej zmluvy poskytnutie Vašich osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov v tejto situácii je dobrovoľné, ale následkom neposkytnutia týchto údajov, nebude možné uzavrieť zmluvu s Internetovým Obchodom.

 

Ak poskytnete Vaše osobné údaje za účelom odovzdania Vašich osobných údajov spoločnosti Twisto Polska sp.z o.o. pred uzavretím Kúpnej Zmluvy o predaji tovaru (alebo služieb) zakúpeného v Internetovom Obchode je poskytnutie týchto údajov podmienkou pre uzatvorenie Kúpnej zmluvy v súvislosti s obchodným modelom prijatým Internetovým Obchodom.

 

 

V prípade odovzdania Vašich osobných údajov Banke v súvislosti s nakladaním a vybavovaním platieb, ktoré urobíte, tak aby mohli byť platby zaslané Internetovému Obchodu prostredníctvom internetu pomocou platobných nástrojov, je nutné pre vykonanie platby poskytnúť údaje a platbu potvrdiť v Banke.

 

Ak sú Vaše osobné údaje prenášané banke na účely overenia riadneho plnenia zmlúv

uzatvorených s Internetovým Obchodom, najmä s cieľom zabezpečiť ochranu záujmov platiteľov v súvislosti s ich sťažnosťami, je nevyhnutné poskytnúť tieto údaje, tak aby bolo možné plniť zmluvu uzatvorenú medzi Internetovým Obchodom a bankou.

 

Ak sú Vaše osobné údaje odovzdané Twisto Polska sp.z o.o. v súvislosti s možnosťou

ponúknuť Vám zaplatenie ceny za tovar alebo služby zakúpené prostredníctvom služby Twisto Polska sp.z o.o. V rámci príkaznej zmluvy, ktorá sa týka služby "Kúpiť s Twisto" a jej sprístupnenie prostredníctvom Internetového Obchodu, poskytnutie týchto údajov a ich spracovanie za týmto účelom je nevyhnutné, a to v súvislosti s obchodným modelom prijatým v Internetovom Obchode a za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej medzi Internetovým Obchodom a Twisto Polska Sp. z o.o.

§ 5 Riadenie bezpečnosti - heslo

1. MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. poskytuje Kupujúcim bezpečné a šifrované pripojenie pri

odosielaní osobných údajov a pri prihlasovaní k Užívateľskému Účtu Kupujúceho na Webe. MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. používa certifikát SSL vydaný jednou z popredných svetových spoločností v oblasti bezpečnosti, a šifrovania dát prenášaných cez internet.

 

2. V prípade, že Kupujúci, ktorý má založený účet v Internetovom Obchode a z akéhokoľvek dôvodu stratí prístupové heslo, tak Internetový Obchod mu umožňuje vygenerovať nové heslo. MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. neposiela informáciu s pripomenutím hesla. Heslo je uložené v zašifrovanej podobe takým spôsobom, ktorý znemožňuje jeho čítanie. Ak chcete vygenerovať nové heslo, zadajte e-mailovú adresu do formulára dostupného pod týmto odkazom "Nepamätáte si heslo" uvedené vo formulári pre prihlásenie k účtu v Internetovom Obchode. Kupujúci obdrží na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii alebo uloženú pri poslednej zmene užívateľského účtu elektronickú správu obsahujúcu presmerovanie na vopred určený formulár, ktorý je dostupný na internetových Stránkach Obchodu, kde si Kupujúci bude môcť nastaviť nové heslo.

 

3. MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. nikdy neposiela žiadnu korešpondenciu, vrátane elektronickej korešpondencie, so žiadosťou o prihlasovacie údaje, najmä heslo pre prístup k Užívateľskému Účtu.

 

§ 6 Zmeny v Ochrane Osobných Údajov

 

1. Zásady Ochrany Osobných Údajov môžu byť zmenené, o tejto informácii MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. riadne poinformuje Kupujúci a to so 7-dňovým predstihom.

2. Dátum poslednej zmeny 28.05.2018